Najważniejsze osiągnięcia

Seminarium

Uzyskane wyniki

Wpływ na dyscyplinę

O projekcie w mediach

Uzyskane wyniki
 1. Zgromadziliśmy prawie sto polsko- i angielskojęzycznych książek poruszających temat poakcesyjnych migracji Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii, których autorami są:
 • Polacy mieszkający obecnie w Irlandii i Wielkiej Brytanii,
 • polscy migranci, którzy przejściowo mieszkali i pracowali w Irlandii lub Wielkiej Brytanii,
 • polscy autorzy, których rodziny wyemigrowały do Irlandii lub Wielkiej Brytanii.
 1. Zgromadziliśmy ponad trzydzieści książek wydanych w Irlandii i Wielkiej Brytanii po 2004 roku, których autorami są:
 • irlandzcy i brytyjscy pisarze opisujący losy polskich poakcesyjnych migrantów,
 • irlandzcy i brytyjscy autorzy, których ostatnie migracje zachęciły do tego, by opisać doświadczenia poprzednich pokoleń imigrantów z Polski lub też opowiedzieć o własnym pobycie w Europie Wschodniej.
 1. Zgromadziliśmy trzynaście pełnometrażowych filmów fabularnych, seriali telewizyjnych i filmów dokumentalnych oraz sześć sztuk teatralnych podejmujących temat poakcesyjnych migracji Polaków na Wyspy, które powstały w Polsce, Irlandii lub Wielkiej Brytanii po 2004 roku.
 2. Zgromadziliśmy opracowania naukowe dotyczące badanego tematu: książki, artykuły, recenzje i wywiady z pisarzami.
 3. Zgromadzony materiał przebadaliśmy, wykorzystując szerokie spektrum perspektyw badawczych m.in. literaturoznawstwo, socjologię literatury, politologię, socjologię, medioznawstwo, filmoznawsto, teatrologię, teorię postkolonialną, studia nad globalizacją, genologię multimedialną, językoznawstwo, teorie genderowe, memory stuides i (neo)psychoanalizę.
 4. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyodrębniliśmy cechy nowego nurtu literackiego:
 • zbieżny fundament ideowy pisarzy obejmujący założenia światopoglądowe, ogólne ideały kulturalne, zadania i cele twórczości migracyjnej,
 • schematyczną strukturę utworów (wyjazd za granicę – pobyt na Wyspach – decyzja o pozostaniu w nowym kraju lub powrocie do ojczyzny),
 • typowość postaci literackich (zaradna migrantka, wyizolowany emigrant, emocjonalnie rozdarty imigrant),
 • pojawienie się terminu „powieści emigracyjnej” (łączącej w sobie elementy powieści środowiskowej, reportażowej, autobiograficznej i Bildungsroman),
 • wykształcenie się zespołu środków językowo-stylistycznych odzwierciedlających dialekt, jakim migranci posługują się na co dzień,
 • powracające tematy (m.in. różnice pomiędzy trzema falami emigracyjnymi – powojenną, komunistyczną oraz poakcesyjną, próba zerwania z przeszłością i nowy start w przyszłość, demitologizacja Zachodu jako ziemi obiecanej, relacje my-oni, ucieczka przed rzeczywistością w świat wirtualny, formowanie nowej kultury i tożsamości migrantów, życie w wielokulturowej metropolii), motywy (motyw podróży, wody, pieniądza, nauki języka, polskości, wielokulturowości, buntu, samotności, tęsknoty i zdrady) oraz symbole (internet, polski sklep, kościół, euro, alkohol czy wysypisko śmieci),
 • próba zjednoczenia rozproszonego środowiska poprzez sformułowanie manifestu, tworzenie nowych grup literackich i organizację wspólnych inicjatyw promujących współczesną literaturę migracyjną.
 1. Usystematyzowaliśmy zgromadzony materiał literacki, filmowy i krytyczny, a rezultat tych prac zaprezentowaliśmy w Archiwum wirtualnym: archiwum-emigracja.uni.lodz.pl