Najważniejsze osiągnięcia

Seminarium

Uzyskane wyniki

Wpływ na dyscyplinę

O projekcie w mediach

Najważniejsze osiągnięcia projektu
 1. Zebranie interdyscyplinarnego i międzynarodowego grona uznanych i doświadczonych badaczy przedmiotu. Do współpracy w projekcie zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Belgii. Do grona ścisłych współpracowników weszli także przedstawiciele polskich środowisk akademickich z Warszawy, Katowic, Krakowa, Wrocławia i Łodzi.
 2. Opracowanie monografii naukowej (w języku polskim i angielskim) omawiającej najnowszą polską literaturę migracyjną, która ukaże się w trzecim numerze „Tekstów Drugich” (2016), jednym z najbardziej prestiżowych czasopism humanistycznych w Polsce.
 3. Przygotowanie dwóch artykułów naukowych do pism ujętych na liście ERIH, niemieckiego „Zeitschrift für slavische Philologie” i polskiego „Przekładańca. A Journal of Translation Studies”.
 4. Opracowanie czterech artykułów naukowych, które zostały przyjęte do druku w czasopismach punktowanych z listy MNiSW, i ukazały się – bądź ukażą się w najbliższym czasie – w „Tekstualiach”, „Świecie i Słowie”, „Irydionie” oraz „Civitas Hominibus”.
 5. Opublikowanie naukowych i popularno-naukowych tekstów (artykułów, recenzji, wywiadów z pisarzami) w języku polskim i angielskim, których celem było przybliżenie wyników badań szerszej publiczności. Wspomniane teksty ukazały się w tomie pokonferencyjnym z serii „Rozmowy o komunikacji”, w czasopismach punktowanych: „Text Matters” i „Frazie”, we włoskim piśmie „Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies”, ale też w kwartalniku „Arterie” i w „Wysokich Obcasach”.
 6. Opracowanie pierwszej tak obszernej bibliografii prezentującej współczesną literaturę migracyjną na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii. Bibliografia obejmuje ponad 130 książek poetyckich, prozatorskich i dramatycznych (autorstwa polskich, brytyjskich i irlandzkich autorów), które ukazały się po 2004 roku w Polsce, Irlandii lub Wielkiej Brytanii. Prośby, które otrzymaliśmy już od socjologów, kulturoznawców i literaturoznawców z Polski i z zagranicy o udostępnienie sporządzonego katalogu książek, świadczą o zainteresowaniu wynikami naszych badań.
 7. Na podstawie wyżej wspomnianej bibliografii stworzyliśmy księgozbiór zawierający pozycje trudno dostępne, często ukazujące się w niskich nakładach. O wartości tego zbioru świadczy to, że pracownicy z innych uczelni (m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Śląskiego) zwracają się do nas z prośbą o przesłanie im zgromadzonych przez nas, trudno dostępnych materiałów.
 8. Stworzenie pierwszego w Polsce Archiwum wirtualnego (w języku polskim i angielskim) poświęconego najnowszej polskiej literaturze migracyjnej i życiu literackiemu w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Archiwum składa się z trzech części: Literatura, Kultura oraz Teksty krytyczne. W części poświęconej literaturze znajduje się bibliografia (utworów pisarzy polskich, irlandzkich i brytyjskich, wydanych po 2004 roku i nawiązujących do tematu migracji Polaków), profile autorów, których teksty zostały zawarte w bibliografii, oraz lista polskich grup literackich i wydawnictw, które działają bądź działały na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii w ostatnich kilkunastu latach. Część kulturoznawcza skupia się na wizerunku polskich migrantów w filmach i sztukach teatralnych. Natomiast moduł Teksty krytyczne prezentuje publikacje akademickie, omawiające wpływ poakcesyjnych migracji Polaków na literaturę i kulturę w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Archiwum cieszy się zainteresowaniem nie tylko naukowców, ale też samych pisarzy, wydawców, agentów i – co dla nas ważne – czytelników oraz studentów. Strona jest dostępna pod adresem: archiwum-emigracja.uni.lodz.pl
 9. Zorganizowanie na Uniwersytecie Łódzkim dwudniowego seminarium, w którym wzięli udział znakomici eksperci z Belgii, Niemiec, Irlandii, Polski i Wielkiej Brytanii. W ciągu dwóch dni odbyło się trzynaście prezentacji naukowych, wiele dyskusji panelowych i spotkanie projektowe. Po seminarium otrzymaliśmy zaproszenia do udziału w zbliżonych tematycznie konferencjach (Wielka Brytania), wykładach i publikacjach (Niemcy), a także w planowanych projektach badawczych (Belgia, Irlandia Północna), co świadczy o dużej wartości naukowej projektu.
 10. Przygotowanie prezentacji upowszechniających rezultaty naszych badań i wygłoszenie ich podczas dużych, międzynarodowych, interdyscyplinarnych konferencji (lub wykładów gościnnych) w Polsce, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Wykłady projektowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, co znalazło odzwierciedlenie w wielu pozytywnych komentarzach podczas dyskusji i kuluarowych rozmów, w zainteresowaniu projektem ze strony znanych i cenionych ekspertów, a także w propozycjach wykładów gościnnych (m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Rzeszowskim) oraz publikacji (w fińskim „Journal of Modern Education Review” czy w brytyjskim „Journal of Postcolonial Writing”).
 11. Dzięki realizacji projektu „Polska literatura emigracyjna w Irlandii i Wielkiej Brytanii po 2004 roku” staliśmy się najważniejszym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania nad najnowszą polską literaturą migracyjną na Wyspach, którą włączyliśmy do krytyczno-literackiego dyskursu w Polsce i zagranicą.