Prof. Joanna Ślósarska

Katedra Teorii Literatury,
Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego

Literaturoznawczyni, teoretyczka i filozof literatury. Zajmuje się związkami etyki i estetyki w dziełach literackich i malarskich oraz szczegółowymi zagadnieniami z pogranicza lingwistyki i poetyki. Stypendystka Rządu Francuskiego (Paryż – Sorbona 1988: badania w dziedzinie literatury porównawczej). Jest także autorką kilku zbiorów poetyckich i redaktorem dwóch serii wydawniczych.

Zainteresowania naukowe:

teoria literatury, literatura powszechna, filozofia i antropologia literatury, poetyka kognitywna.

Wybrane prace:

 1. „Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej”, Wyd. Scriptum, Kraków 2012.

 2. „Studia z poetyki antropologicznej”, WN Semper, Warszawa 2004

 3. „Tekst kampowy nomady w relacji do communitas (na przykładzie emigracyjnej twórczości Jerzego Pawłowskiego”, w: „Rozmowy o komunikacji”, T 6, „Dynamika dyskursu społecznego”, red. G. Habrajska, Łódź 2012, Wyd. Primum Verbum, s. 9-26.

 4. “Metaphors in modern cosmologies as a tool to communicate the common image of the world”, w: “The Media and International Communication”, eds. B. Lewandowska-Tomaszczyk, T. Płudowski, D. V. Tanno, ed. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Berlin 2007, s. 311-322.

Więcej informacji:

Książki naukowe:

 1. „Rozum, transcendencja i zło w literaturze”, PWN, Warszawa 1992.

 2. „Mistyczne i archetypiczne obrazy kosmosu”, WN Semper, Warszawa 1994.

 3. „W świetle symboli”, Samira, Łódź 1994.

 4. „Syntagmatyka poetycka”, WN Semper, Warszawa 1995.

 5. „Studia z poetyki antropologicznej”, WN Semper, Warszawa 2004.

 6. „Życiorys i przesłanie św. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury”, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, seria: Biblioteka Instytutu Franciszkańskiego, nr 17, Niepokalanów 2004.

 7. „Kognitywizm w poetyce i stylistyce”, współred., Universitas, Kraków 2006.

 8. „Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury”, WN Primum Verbum, Łódź 2009.

 9. „Dyskursy o kulturze” (1), red., Wyd. SWSPiZ, Łódź 2009.

Artykuły naukowe:

 1. „O metaforze, w: Inspiracje teoretycznoliterackie Indii klasycznych”, pr. zb., Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń ŁTN, XXX, 9, 1979, ss. 3.

 2. „Próba interpretacji pojęcia fikcji literackiej”, w: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń ŁTN, XXXI, 5, 1977, ss. 4.

 3. „Forma i otwarcie w powieści Urszuli Kozioł „Ptaki dla myśli”, w: ZN UŁ, Seria I, 1979, s. 99-110.

 4. „Koncepcja doznań estetycznych a korespondencja sztuk”, współaut. – D. Szajnert,  J. Suliga, w: Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980, ss. 41-48.

 5. „Nibylandia. Budowa świata przedstawionego w utworze J. M. Barrie’a „Piotruś Pan”, w: Litteraria, XIII, 1982, ss. 103-119.

 6. „Niektóre stałe i zmienne cechy form i obrazów w literaturze”, w: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń ŁTN, XXXVI, 4, 1982, ss. 9.

 7. „O przemianie podmiotu i przedmiotu w utworze literackim”, w: Litteraria, XV, 1984, ss. 143 159.

 8. „Poeta formy. Formowanie się bohatera i świata przedstawionego w utworach Witolda Gombrowicza”, w: Litteraria, XVI, 1984, ss. 127-139.

 9. „Znaczenie niektórych konwencji w miniaturach i obrazach perskich, indyjskich, chińskich i japońskich”, w: Przegląd Orientalistyczny, 1/2, 1986, ss. 13-19.

 10. „Czas w twórczości Teodora Parnickiego”, w: „Teoretyczne aspekty powieści historycznej”, red. T. Bujnicki, Katowice 1986, ss. 124-136.

 11. „Czyszcząc swoje tajemnicze zwierciadło, zdołasz to uczynić bez skazy.” Manifestacja tao i cz’an w chińskim malarstwie pejzażowym, w: Pismo Literacko-Artystyczne, 5, 1987, s. 97 107; przedruk w: Taoizm, red. M. Dziwisz, W. Jaworski, Kraków 1988, ss. 166 173.

Książki poetyckie:

 1. „Piosenki Marii Magdaleny”, Wyd. CKM, Łódź 1988.

 2. „Jakub Böhme bawi się rubinami”, Wyd. CKM, Łódź 1990

 3. „Wielokątne koła”, SL KKB, Łódź 1992.

 4. „Geo-metria”, Wyd. Biblioteka, red. J. Poradecki, Łódź 1996.

 5. „Czekanie na schodach”, SL KKB, Łódź 1998.

 6. „Z Nieogrodu”, Wyd. Corre Studio, Łódź 2001.

 7. „Fibiriel”, SL KKB, Łódź 2006